Allmänna villkor

Allmänna villkor – Rivning/demontering

Här kan ni finna våra allmänna villkor som gäller vid samtliga entreprenader som vi utför, såvida inget annat uttryckligen överenskommes och dokumenteras

Objekt för skrotning/rivning/demontering
Före arbetets början tillser Beställaren att objekt som ska skrotas/rivas/demonteras är klart för detsamma. Alla förekommande media såsom t.ex. men inte enbart, elektricitet, vatten, tryckluft, drivmedel, olja m.m. är frånkopplade. Signalkablar ska vara inaktiverade och klippta alt. förbikopplade. Elledningar skall vara klippta i båda ändar och en av Beställaren utsedd behörig elektriker ska friskriva objektet och tillhandahålla Stab Teknik skriftlig dokumentation härom.
Ska signal-, och/eller elkablar sparas, skall dessa vara tydligt utmärkta och väl bortlyfta från kabelstam. Ansvar att underrätta om detta ligger helt på Beställarens sida. Stab Teknik svarar inte för skador, stillestånd etc. som uppstår p.g.a. underlåtenhet med detta.

Tillgång till arbetsplatsen
Stab Teknik ska ha full tillgång till arbetsplatsen. Eventuella avgränsningar, körvägar m.m. bestäms vid ”Byggmöte 1”. Plats för uppställning av i förekommande fall, kranar, saxar, bodar, flak m.m. samt plats för att lägga upp och stycka skrot under rivningens gång.

Markens bärighet och beskaffenhet
Beställaren tillhandahåller styrkt information om tillåtna marktryck samt förekomst av kulvertar, kajers bärighet o.dyl. Känslig mark kan, om så överenskoms, med hjälp av körplåt och/eller stockmattor skyddas mot skador från t.ex. tunga maskiner, skärbränning etc. Stab Teknik ansvarar inte för skador som trots dessa försiktighetsåtgärder kan uppstå på mark.

Heta arbeten
Om inget annat överenskommits är Heta Arbeten tillåtna för arbetets utförande.

Arbetstider
Om inget annat överenskommits gäller ordinarie arbetstid, 7-18 veckans alla dagar.

Service från Beställarens sida
I de fall paus-, och/eller övernattningsbod(ar) skall placeras på siten, tillhandahåller och bekostar Beställaren elektricitet 32A samt möjlighet att ansluta färskvatten och gråvattenavlopp. Stab Teknik tillhandahåller bodar och alla nödvändiga inkopplingsdetaljer. Kabel och slang för färskvatten upp till 50 meters längd ingår alltid.

Återlagning
Såvida det inte är särskilt inskrivet i av Stab Teknik tillhandahållna dokument, ingår aldrig återlagning/återställning i anbudet. Detta gäller såväl byggnader som mark och annat underlag.

Arbetets omfattning
Såvida inget annat anges i av Stab Teknik tillhandahållna dokument, sker rivning i förekommande fall, ner till och in mot betongfundament, golv och vägg.

Tilläggsarbeten
Arbeten/objekt o.dyl. som tillkommer efter anbudets upprättande är att betrakta som tillägg och ingår inte i anbudspriset. Arbeten som tillkommer under arbetets gång skall aviseras och beställas separat. Information härom åligger beställaren. Prissättning sker enligt separat tilläggsprislista efter överenskommelse.

Sanering
Sanering av farligt avfall utföres mot separat beställning och ingår ej i anbud, såvida det inte uttryckligen står så i anbudet.

Stillestånd
Stillestånd och väntetider som uppstår utom vår kontroll, debiteras som full maskin-, och arbetstid.

Dokumentens giltighetsordning
Dokument utväxlade mellan Stab Teknik och beställaren gäller generellt i följande ordning:
1. Dubbeltecknat kontrakt
2. Projektplan utfärdad av Stab Teknik
3. Offert utfärdad av Stab Teknik
4. Allmänna villkor (detta dokument)
5. Övriga dokument som vid kontraktets tecknande åberopas

Tillstånd m.m.
Beställaren ansvarar för alla tillstånd, både vad gäller ansökan och uppföljning såväl som ekonomiskt.

Projektledning och arbetsmiljö
Såvida inget annat överenskommits upprättar Stab Teknik Projektplan, vilken gås igenom gemensamt med Beställaren vid ”Byggmöte 1”. Vidare projektleder Stab Teknik alla sina rivningsprojekt och står för arbetsmiljöansvaret för sin del i projektet.
PPE: Hjälm, skyddsskor och varselkläder, platsspecifik skyddsutrustning enligt separat överenskommelse. Brännare använder inte varselkläder. Höghöjdsarbete: Vindstyrkor <11m/s samt i övrigt tjänlig väderlek.

Utbildning
Kostnader förknippade med utbildningar etc. som krävs för att arbeta på platsen bekostas av beställaren och debiteras full timkostnad.

Betalningsvillkor och dröjsmålsränta
Fakturabeloppet skall finnas tillgängligt på Stab Tekniks bankkonto enligt överenskommelse i kontrakt eller senast trettio (30) dagar efter fakturadatum. Vid
försenad betalning utgår dröjsmålsränta med 12 %.

Tider och viten
Alla tider angivna i offerter och avtal är ungefärliga. Inga viten accepteras mot dessa angivelser.

Force Majeure
Parterna är befriade från ansvar gällande brott mot avtalet orsakat av omständigheter utanför parts kontroll såsom extremt väder, krig, upplopp, naturkatastrof, arbetskonflikt (oavsett om den omfattar parts personal eller ej) ändrad myndighetsbestämmelse eller myndighets ingripande, väsentligt fördyrande omständigheter samt därmed jämförbar händelse. För att force majeure skall få åberopas som befrielsegrund skall part underrätta den andra parten utan dröjsmål.
Parts åliggande enligt Avtal återinträder så fort sådan omständighet som nämnts ej längre föreligger.

Tvist m.m.
Avtal och allmänna villkor skall tolkas och tillämpas enlig Svensk lag. Tvist härom skall slutligen avgöras i Malmö Tingsrätt.